Na základě rozhodnutí vlády je nutné při vstupu do budovy školy odevzdat na vrátnici čestné prohlášení (přiloženo pod textem) vlastnoručně podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým žákem.

 

PDF view

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Základní principy hodnocení žáků:

 1. Spravedlivě hodnotit žáka s ohledem na individuální podmínky domácí přípravy a vzdělávání na dálku.
 2. Soustředit se v průběhu výuky na zpětnou vazbu.
 3. Řešit sporné situace vždy ve prospěch žáků.
 4. Respektovat vzhledem k současné situaci nenaplnění všech výstupů dle školního vzdělávacího plánu.
 5. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k odlišným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí školního roku neměla být horší než předchozí pololetí.

Změny oproti pravidlům stanovených ve Školním řádu BPA Plzeň (týká se pouze II. pololetí 2019/2020):

 • minimální stanovený počet známek nutný pro uzavření závěrečného hodnocení není stanoven,
 • při absenci žáků vyšší než 30 % nebudou vyžadovány doplňující zkoušky pro závěrečné hodnocení.

Splnění všech zadaných úkolů v elektronické vzdělávací aplikaci pro cizí jazyky zůstává podmínkou pro uzavření předmětu (anglický jazyk, ruský jazyk, německý jazyk). 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020

 • podklady pro hodnocení získané v období osobní přítomnosti žáka ve škole (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud měl žák pro takové vzdělávání odpovídající podmínky,
 • podpůrně také z hodnocení výsledků žáka za první pololetí 2019/2020.

 

Hodnocení žáků posledních ročníků přihlášených k maturitní zkoušce:

Všichni tito žáci budou za druhé pololetí hodnoceni dle výše uvedených pravidel (známkou).
  

Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu „5 – nedostatečný“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovy „nehodnocen (a)“, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl (a)“. 

Tato specifická pravidla hodnocení vycházejí z vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

 

PDF view

V minulých dnech se na MŠMT obrátila celá řada rodičů s otázkami ohledně MZ a PŘ. Několik odpovědí naleznete níže uvedeném odkazu..

 

Postup škol a stanoviska MŠMT: blizsi info

Informace pro žáky SŠ od společnosti ISIC


Společnost ISIC se rozhodla dočasně poskytnout žákům SŠ alternativní možnost objednávky prodloužení platnosti průkazů, prostřednictvím webových stránek www.isic.cz.

 • Žák si revalidační známku sám objedná, zaplatí a bude mu zaslána na jeho adresu.
 • Žák potřebuje jen potvrzení o studiu (elektronicky), které získá u asistentky ředitele školy.

Jeho průkaz bude v databázi prodloužen společností ISIC.


Možnost objednávky revalidační známky je již spuštěna od 31. 3. do odvolání a v případě zájmu můžete nahlédnout na www.isic.cz/prodlouzeni.

 

PDF view

Vážení uchazeči, rodiče,

vážíme si toho, že jste si vybrali právě naši školu. Chápeme, že současný stav v ČR výrazně komplikuje i situaci kolem přijímacího řízení. Proto Vám budeme na našich stránkách nabízet aktuální informace, ale i podporu pro přípravu k samotným zkouškám.

V případě jakýchkoli podstatných a důležitých dotazů se prosím obracejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s ohledem na omezení provozu školy prosím nevyužívejte telefonické kontakty.

Přejeme Vám hodně sil a především pevné zdraví!

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE (dle legislativních úprav)

Konkrétní termíny v rámci přijímacího řízení budou stanoveny v závislosti na rozhodnutí o obnovení přítomnosti žáků ve školách.

Použité zkratky:

PŘ – přijímací řízení (celý proces od podání přihlášky po odevzdání zápisového lístku)

PZ – přijímací zkouška, skládá se z jednotné (společné) PZ (ČJ a M) a školní PZ (test fyzické zdatnosti)

 Jednotná (společná) přijímací zkouška:

 • proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách;
 • bude se konat jen jeden termín jednotné (společné) PZ (ČJ a M jen na jedné škole); výsledek bude použit na obou školách, na něž se uchazeč hlásí;
 • jednotnou (společnou) PZ koná uchazeč na té škole, kterou si na přihlášce zvolil jako první (uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole).

Školní přijímací zkouška (test fyzické zdatnosti)

Zkouška bude organizována pro všechny uchazeče, termíny stanoví ředitel školy dle platné legislativy.

Společné informace:

 • uchazeči budou písemně pozvání k PZ nejpozději 5 dnů před jejím konáním, informace budou uvedeny i na webu školy;
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 8 dnů po termínu konání jednotné (společné) PZ;
 • uchazečům, kteří se nemohou z omluvitelných důvodů účastnit jakékoli části PZ, bude stanoven náhradní termín;
 • odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nebude možné, ředitel školy však bude moci své prvotní rozhodnutí změnit podle toho, kolik přijatých uchazečů potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku ve stanoveném termínu; následně budou moci být přijati uchazeči, kteří splnili kritéria PŘ a skončili „pod čarou“ (i když už třeba odevzdali zápisový lístek na jiné škole);
 • termín pro podání zápisového lístku bude zkrácen na 5 dnů.

PDF view

Vážení rodiče,

 

v souvislosti s aktuální situací v ČR a nařízením vlády o zákazu přítomnosti žáků ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ a vysokých škol ve školách podávám tímto své stanovisko ve věci povinnosti rodičů/žáků hradit školné, k němuž se na základě smlouvy o studiu zavázali.

Poskytování vzdělávání nebylo, není a nebude zrušeno předmětným nařízením vlády a každá škola (bez rozdílu zřizovatele) tak i nadále poskytuje vzdělávání, k němuž se dle smlouvy zavázala, nebo je dle zákona povinna. Skutečnost, že je nyní zakázána osobní účast žáků ve školách, nemění nic na skutečnosti, že vzdělávání je i nadále poskytováno, a to jinou formou, tedy např. přes e-maily, E – knihovna, vytvoření virtuálních tříd nebo jiné dálkové přístupy apod. a že žák je i nadále žákem naší školy. Současně návazně na další řešení situace, která nyní není zřejmá a odvíjí se od dalších nařízení MŠMT, přichází v úvahu následné přezkušování z učiva, které je žákům zadáváno v rámci samostudia, či jiné formy ověření plnění RVP a ŠVP.

Pedagogičtí pracovníci i nadále vykonávají svou činnost, byť v jiném, než běžném režimu.

Na osobní nepřítomnost žáků ve škole nařízené vládou je nutno nahlížet shodně jako na osobní nepřítomnost žáka např. v době nemoci, či dovolené, pro kterou se aktuálně neúčastní osobně výuky, neznamená to však, že by jeho vzdělávání bylo ukončeno.

Děkuji za pochopení a trpělivost

 

Mgr. Václav Laštovka

ředitel školy

 

PDF view

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola