USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. prosince 2020 č. 1377

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. ¨

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

 1. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 2. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 3. žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 4. praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
 5. individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
 6. konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitní zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů.

Vážená studentko, studente

Na základě zákona č. 179/2006 (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Vám nabízíme složení zkoušky profesní kvalifikace strážný. Její úspěšné absolvování je oceněno certifikátem opravňující majitele vykonávat profesi bezpečnostního pracovníka – strážný v rámci EU.  Zkouška je komisionální a skládá se z:

a) písemného testu (obsahuje 30 otázek, kde 6 může být chybných) Test je nutná podmínka k připuštění k ústní zkoušce

b) ústní zkoušky, která má dvě části, teorii a praxi

Poplatek za zkoušku je 1000,-/ osobu. V případě zájmu o konzultace (cca 2 hod.) je příplatek za doškolení 500,-/ osobu.

Případní zájemci, kteří dovršili 18 let, se mohou přihlásit v sekretariátu školy. Na základě podaných přihlášek, bude vypsán termín a místo konzultací na zkoušku. Minimální počet uchazečů v kurzu je 8 osob.

S pozdravem   Ing. K. Průcha, CSc.

Č. t. 603287869, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 s účinností od 21. do 23. 12. 2020 (výňatek)

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

 1. zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020  do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol,  konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol  s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu  a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších  předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém  vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém  vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení  s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní  přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků  s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů …

 


Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády

 

Od pondělí 7. prosince 2020 je na základě rozhodnutí vlády ze dne 29. 11. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků na středních školách.

I., II., III. ročník – rotační výuka

 • 7. – 11. 12. 2020 – osobní přítomnost tříd I. A, I. PA, II. A, II. PA, III. A, III. PA
  • třídy I. B, II. B, III. B budou vzdělávány distančně
   
 • 14. – 18. 12. 2020 – osobní přítomnost tříd I. B, II. B, III. B
  • třídy I. A, I. PA, II. A, II. PA, III. A, III. PA budou vzdělávány distančně

IV. ročník (A, PA, B) – prezenční výuka dle aktuálního rozvrhu

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE (k 21. 09. 2020) jsou stále platná - https://www.bpaplzen.cz/aktuality/161-h-e-21-09-2020

Střední školy, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů.

Zkoušky: Konat se mohou jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v jedné místnosti. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními (ke konání těchto zkoušek budou MŠMT připraveny další informace).

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od středy 25. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatořích,
 • žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů.
 •  Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.
 •  Na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování a praktickou přípravu mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.
 •  Praktické vyučování a praktická příprava nebude dočasně realizována, pokud to omezení na 20 žáků/studentů nebo pravidla pro příslušné provozy či činnosti v souladu se systémem PES aktuálně neumožňují.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání), s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu (např. obor vzdělání Bezpečnostně právní činnost, Gymnázium se sportovní přípravou, obory vzdělání konzervatoře a Předškolní a mimoškolní pedagogika).
 • Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají).

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE (k 21. 09. 2020) jsou stále platná - https://www.bpaplzen.cz/aktuality/161-h-e-21-09-2020

V Plzni dne 20. 11. 2020

Mgr. Václav Laštovka

ředitel školy

PDF view

Maturitní zkoušky budou probíhat v souladu s podmínkami ukončování vzdělávání ve středních školách  vycházející z novelizované vyhlášky č. 177/2009 Sb. a v souladu s pravidly, které vyhlásil ředitel školy 29. 10. 2020.

Informace pro žáky hlásící se k řádnému termínu MZ

 • Žáci si nejprve zkontrolují svoje identifikační údaje v Bakaláři potřebné k vyplnění přihlášky.
 • V případě nesprávných údajů kontaktují třídního učitele, který provede nápravu. Žák zodpovídá za správnost údajů v Bakaláři.
 • Žáci vyplní předběžnou přihlášku a zašlou ji do 11. 2020 třídnímu učiteli e-mailem.
 • Po zpřístupnění projektu MATURITA JARO 2021 Cermatem žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce a shodující se s e-mailovou adresou v Bakaláři oficiální přihlášku, kterou vyplní a zašlou e-mailem zpět třídnímu učiteli do 30. 11. 2020. Po návratu žáků do škol žák podepíše oficiální přihlášku.
 • Formulář i vzorové vyplnění přihlášky škola zveřejní na webových stránkách školy a v Bakaláři.

 

Informace pro žáky hlásící se k náhradnímu nebo opravnému termínu MZ

 • Žáci, kteří nekonali nebo neuspěli v některé části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka (DT, ÚZ), budou v jarním termínu MZ 2021 povinně konat písemné práce!
 • Žáci vyplní předběžnou přihlášku a zašlou ji do 11. 2020 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Po zpřístupnění projektu MATURITA JARO 2021 Cermatem žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce oficiální přihlášku, kterou vyplní a zašlou do 30. 11. 2020 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Škola bude na webových stránkách informovat maturanty o zpřístupnění projektu (pravděpodobný termín 23. 11. 2020), dále bude maturant kontaktovat Mgr. Florianovou na telefonu 722 903 619 a sjedná si s ní schůzku.
 • Formulář i vzorové vyplnění přihlášky škola zveřejní na webových stránkách školy a v Bakaláři.

Přihlášky k MZ (editovatelné, předvyplněné dle oborů pro rok 2020/2021)

BPČ

ke stazeni 2

VSČ

ke stazeni 2

BS

ke stazeni 2

Čj. MSMT-39443/2020-3

30. října 2020


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Vážení rodiče, žáci,


s ohledem na současnou epidemiologickou situaci nebude realizována plánovaná odborná praxe u MP Plzeň (I. pololetí 2020/2021). Praxi se škola pokusí zajistit alternativním způsobem u Celní správy ČR a jednotlivých útvarů PČR v rámci realizací jednotlivých opatření.

Děkujeme všem za pochopení
Mgr. Václav Laštovka

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout