Od 18.9.2020 je Ministerstvem zdravotnictví ČR stanovena povinnost v budově školy nosit roušky.Připomínáme, že žáci mají mít minimálně dvě roušky s sebou.

Upozorňujeme žáky, že v rámci GDPR jsou rozpisy na praktické a ústní maturitní zkoušky podzim 2020 vyvěšeny v budově školy - nástěnka ve 2. nadpodlaží (Informace).

(verze k 01. 09. 2020)

 1. Používání roušek v prostorách školy není v tuto chvíli povinné (dle doporučení MŠMT), tento stav se však může v závislosti na aktuální situaci v regionu i škole samotné změnit. Proto bude mít každý žák i zaměstnanec školy vždy k dispozici dvě roušky a igelitový sáček pro jejich uschování - odložení. Nezbytností je i dostatek jednorázových papírových kapesníků a osobní dezinfekční prostředek na ruce.
 1. Ihned po vstupu do budovy si každý důkladně vydezinfikuje ruce.
 1. Dezinfekci rukou je nutné provádět i před každým delším kontaktem s předměty a vybavením, které používá více žáků (klávesnice, myši, tělocvičné nářadí, vybavení pro STV apod).
 1. Všechny osoby dodržují základní hygienické návyky, při kýchání je nezbytné zakrýt nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo celou paží. Papírové kapesníky je nutné po použití ihned vyhodit do koše.
 1. Žáci se budou k veškerému hygienickému vybavení (mýdla, dezinfekce, jednorázové ručníky) chovat šetrně a hospodárně. Porušení tohoto pravidla bude trestáno dle školního řádu.
 1. V době přestávek omezí žáci svůj pohyb na chodbách. Dle možností se budou snažit dodržovat mezi sebou odstupy, minimalizovat předávání jakýchkoli předmětů mezi sebou.
 1. Žákům bude umožněno konzumovat obědy i ve třídách, stoly u školního bufetu budou v době přestávek k dispozici za dodržování hygienických pravidel. K obědům budou vydávány jednorázové příbory pracovníkem kantýny. Před každým jídlem provede žák důkladnou dezinfekci rukou.
 1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou do budovy školy vpuštěny. Výjimkou budou jen alergická a chronická onemocnění, které je žák povinen doložit potvrzením praktického lékaře.
 1. Pokud jsou u žáka při pobytu ve škole nebo na školní akci zaznamenány příznaky infekčního onemocnění, je tento žák nebo skupina žáků umístěna do izolace (v případě jeho zletilosti opouští budovu okamžitě). Povinností zákonných zástupců je v co nejkratší možné době zajistit žákovo převzetí. Tento postup platí i pro sportovní soustředění v Malých Svatoňovicích, odvoz nezletilého žáky opět zajišťují bez zbytečného odkladu zákonní zástupci, u zletilého žáka může toto řešit i jiná blízká osoba.
 1. V případě vyhlášení karantény je žák povinen vzdělávat se distančním způsobem.

PDF view

10. 9. 2020 - praktická maturitní zkouška ze Speciální tělesné výchovy oborů:

- Bezpečnostně právní činnost

- Bezpečnostní služby

 

17. 9. – 18. 9. 2020 – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky oborů:

- Bezpečnostně právní činnost

- Veřejnosprávní činnost

- Bezpečnostní služby

Předseda maturitní komise 4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS:   Mgr. Bc. Jiří Herda

Místopředseda maturitní komise:                               Mgr. Alena Grigová

Třídní učitel:                                                             Mgr. Radka Florianová

Zkoušející, přísedící:

                                  

 • ČJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS) Mgr. Nagyová, Mgr. Vastlová
 • AJ (4. A, 4. PA, 4. B)            Bc. Schinabek, Bc. Kohoutová
 • NJ (4. PA, 4. B, 3. DIS)         Mgr. Grigová, Mgr. Žemličková
 • RJ (4. PA, 4. B, 3. DIS)         Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová
 • PR (4. A, 4. B, 3. DIS)          Mgr. Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Brada
 • Krim, BP (4. A, 4. B, 3. DIS) Mgr. Václavová, PhDr. Vlček
 • STV (4. A, 4. B, 3. DIS)        Bc. Gabriel, Mgr. et Mgr. Laštovka
 • PR, PA(4. PA)                     Mgr. Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Brada
 • SP, E/Ú (4. PA)                   Mgr. Bc. Brada, Ing. Průcha CSc.

Přihlašování k maturitní zkoušce podzim 2020 je možné u Mgr. Florianové v období 29. 6. - 3. 7.  a poté 22. 7. - 24. 7.

Termín je vždy nutné domluvit předem na telefoním čísle +420 722 903 619.

 • Doklasifikace budou probíhat dle rozpisu (v učebně dle domluvy s vyučujícím).
 • Požadavky k doklasifikacím budou konzultovány se zkoušejícím.
 • V případě absence žák (zák. zástupce) je povinen doručit škole ve lhůtě 3 dnů lékařské potvrzení s odůvodněním jeho neúčasti na doklasifikaci. V opačném případě bude žák hodnocen nedostatečně. Náhradní termín bude stanoven vyučujícím.
 • V jeden den je možné vykonat více doklasifikací.
 • Eknihovna2 / Bledschool (AJ, NJ, RJ) budou splněny do 20. 8. 2020.
 • 8. – 31. 8. – komisionální zkoušky

 

Termíny ústních zkoušek

24. 8. v 9. 00 h – Mgr. Bc. Brada – P, SP

24. 8. v 9. 00 h – Ing. Průcha CSc. – KS, E, ÚČ

24. 8. v 9. 00 h – Mgr. Florianová – M, TA

24. 8. v 11. 00 h – Mgr. Bc. Uxová – PA

24. 8. v 13. 00 h – Mgr. Zíbar – ICT

 

25. 8. v 9. 00 h – Bc. Jandl – M

25. 8. v 9. 00 h – Mgr. Grigová – Z, Nj

25. 8. v 9. 00 h – Mgr. Žemličková - Nj

25. 8. v 10. 00 h – Bc. Schinabek – AJ, KAJ

25. 8. v 10. 00 h – Bc. Kohoutová - AJ

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru

 

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu je nutné potvrdit nejpozději do 23. 6. 2020 (nejpozději  do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn - 16. 6. 2020), odevzdáním zápisového lístku k rukám ředitele školy – Bezpečnostně právní akademie Plzeň, Tylova 18, 301 00 Plzeň.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Pozvánka k podpisu smlouvy - termíny podpisu smlouvy

 

Žádost o vydání nového rozhodnutí

ke stazeni 2

 

Z celkového počtu uchazečů nebylo přijato 72.

PŘIJATÍ UCHAZEČI PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

bodů celkem

1.

20204281

135

2

20204289

 

3

20204203

 

4

20204243

 

5

20204285

 

6

20204264

 

7

20204209

 

8

20204218

 

9

20204236

 

10

20204261

 

11

20204206

 

12

20204252

 

13.

20204250

 

14.

20204233

 

15.

20204238

 

16.

20204286

 

17.

20204271

 

18.

20204277

 

19.

20204224

 

20.

20204232

 

21.

20204293

 

22.

20204253

 

23.

20204287

 

24.

20204215

 

25.

20204217

 

26.

20204282

 

27.

20204288

 

28.

20204219

 

29.

20204272

 

30.

20204226

 

31.

20204244

 

32.

20204260

 

33.

20204227

 

34.

20204290

 

35.

20204213

 

36.

20204237

 

37.

20204270

 

38.

20204296

 

39.

20204210

 

40.

20204211

 

41.

20204239

 

42.

20204240

 

43.

20204265

 

44.

20204220

 

45.

20204204

 

46.

20204254

 

47.

20204248

72 

48.

20204298

 NEKONALI ZKOUŠKU

49.

20204257

NEKONALI ZKOUŠKU

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

 

EVIDENČNÍ ČÍSLO

bodové hodnocení

1.

20204301

77

2

20204317

 

3

20204322

 

4

20204326

 

5

20204306

 

6

20204323

 

7

20204321

 

8

20204304

 

9

20204324

 

10

20204313

 

11

20204312

52

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola