V dnech 23. 5. 2022 - 27. 5. 2022 bude uděleno volno ředitelem školy.

Předseda maturitní komise 4. A, 4. B:                       Mgr. Bc. Jiří Herda

Místopředseda maturitní komise:                              Mgr. Radka Florianová

Předseda maturitní komise: 4. PA                             Mgr. Hana Tesařová

Místopředseda maturitní komise:                              Mgr. Olga Sedláčková

Třídní učitel 4. A, 4. PA:                                             Mgr. Alena Grigová

Třídní učitel 4. B:                                                       Mgr. Hana Vastlová

                                                           

Zkoušející, přísedící:

                                    ČJ (4. A, 4. PA, 4. B)              Mgr. Vastlová, Mgr. Nagyová

                                    AJ (4. A, 4. PA, 4. B)              Bc. Kohoutová, Mgr. Chejlava

                                    NJ (4. A, 4. PA)                      Mgr. Grigová, Mgr. Žemličková

                                    RJ (4. A, 4. PA)                      Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová

                                    PR (4. A, 4. B)                        Mgr. Bc. Brada, Mrg. Bc. Uxová

                                    Krim, BP (4. A, 4. B)              Mgr. Václavová, Bc. Beníšek

                                    STV (4. A, 4. B)                      Bc. Gabriel, Ing. Knížková

                                    PR, PA (4. PA)                       Mgr. Bc. Brada, Mgr. Bc. Uxová

                                    SP, E/Ú (4. PA)                      Mgr. Bc. Brada, Ing. Průcha CSc.

Hodnotitel písemných prací z anglického jazyka                   Bc. Kohoutová, Mgr. Chejlava

Hodnotitel písemných prací z německého jazyka                  Mgr. Grigová 

Hodnotitel písemných prací z ruského jazyka                        Mgr. Sedláčková

Hodnotitel písemných prací z českého jazyka a literatury      Mgr. Vastlová, Mgr. Nagyová

Hodnotitelé písemných praktických zkoušek z Právní administrativy a Účetnictví

pro 4. PA:                                                                    Ing. Průcha CSc., Mgr. Bc. Uxová

                                                           

Přihlašování k maturitní zkoušce jaro 2022 bude probíhat od 18. 11. 2021 - 1. 12. 2021 u zástupkyně ředitele.

Termín podání přihlášky je třeba předem si domluvit s Mgr. Florianovou na t. č. 722 903 619.

 • Ústní zkoušky budou probíhat v učebně JU3 ve 4. nadpodlaží.
 • V učebně JU3 v 7.50 h a 12.40 h proběhne zahájení.
 • Žák se dostaví na zkoušku půl hodiny před jejím zahájením do sekretariátu (tzn. v 7. 30 h, respektive v 12. 15 h), kde bude testován rychlým antigenním testem na COVID-19.

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

a) dokladem o bezinfekčnosti po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),
b) dokladem o prodělaném onemocnění COVID- 19 (180 dní od prvního pozitivního testu),
c) negativním výsledkem testu provedeném v odběrovém místě.

Platí, že osobní přítomnost v budově školy je umožněna pouze žákovi školy, který

 1. podstoupil VE STANOVENÝCH TERMÍNECH (1., 6., 9., 9. 2021) screeningové testování prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které mu poskytla škola, s prokazatelně negativním výsledkem tohoto vyšetření,
 2. nebo po celou dobu přítomnosti v budově školy nebo ve venkovním prostředí, kde není možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních (venkovní prostředí), používá respirátor a aktivně se neúčastní výuky předmětů TV a STV.

Podmínka podle výše uvedeného bodu a) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že

 • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (ne staršího 72 hodin; v případě on-line testu pak maximálně 24 hodin) nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (ne staršího 7 dní), které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k provádění testů, nebo
 • má vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Pokud se žák do školy dostaví, potvrzuje tím, že aktuálně netrpí žádnými známými příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma či ucpaný nos, bolest hlavy).

Pokud jsou uvedené příznaky patrné, nebude osoba do budovy vpuštěna, případně bude řešen její okamžitý odchod.

TESTOVÁNÍ

STANOVENÉ TERMÍNY TESTOVÁNÍ

01., 06. a 09. 09. 2021

O případném dalším testování po těchto termínech bude rozhodnuto následně s ohledem na aktuální epidemickou situaci.

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ

 1. K testování budou používány antigenní testy GENRUI
 2. Testování bude probíhat v kmenových učebnách každé třídy.
 3. Žáci přicházejí do školy v určený čas, nepřezouvají se a po provedení dezinfekce rukou přicházejí přímo do učeben (nepohybují se nikde jinde po budově školy).
 4. V učebnách žáci postupují dle pokynů učitele.
 5. Pokud se žák nedostaví do školy ve stanoveném termínu testování, bude při svém následném příchodu ihned kontaktovat pana školníka nebo asistentku ředitele školy paní Kubátovou a vyčká u vchodu na příchod výše uvedené osoby (do budovy školy nevstupuje).

Pozitivní výsledek testu ve škole

 • škola vystaví testovanému doklad o pozitivním výsledku;
 • zletilý žák či zaměstnanec okamžitě opustí budovu školy, následně kontaktuje svého praktického lékaře, který jej zaregistruje k provedení konfirmačního RT-PCR testu;
 • nezletilý žák je oddělen od kolektivu, škola kontaktuje jeho zákonného zástupce, který má povinnost jej bezodkladně ve škole vyzvednout; následně žák či zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře, který zajistí provedení konfirmačního RT-PCR testu.

Pokud je žák školy pozitivně testován POC antigenním testem či RT-PCR testem mimo školu a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je jeho povinností tuto skutečnost škole okamžitě nahlásit (u nezletilých žáků se povinnost týká zákonných zástupců). Za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu.

POBYT ŽÁKŮ VE ŠKOLE

 1. Používání respirátorů typu FFP2/KN95 ve společných prostorách školy je povinné pro každého z přítomných.
 2. Při výuce v učebnách není použití respirátoru povinné. Toto pravidlo neplatí pro osoby, které odmítly podstoupit stanovená antigenní testování.
 3. Každý žák bude mít vždy k dispozici jeden náhradní respirátor.
 4. Respirátory je nutné vždy používat tak, aby plně zakrývaly ústa i nos.
 5. Ihned po vstupu do budovy si každý důkladně vydezinfikuje ruce.
 6. Dezinfekci rukou je nutné provádět i před každým delším kontaktem s předměty a vybavením, které používá více žáků (klávesnice, myši, tělocvičné nářadí, vybavení pro STV apod.).
 7. Všechny osoby dodržují základní hygienické návyky, při kýchání je nezbytné zakrýt nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo celou paží. Papírové kapesníky je nutné po použití ihned vyhodit do koše.
 8. Žáci se budou k veškerému hygienickému vybavení (mýdla, dezinfekce, jednorázové ručníky) chovat šetrně a hospodárně. Porušení tohoto pravidla bude trestáno dle školního řádu.
 9. V době přestávek omezí žáci svůj pohyb na chodbách. Dle možností se budou snažit dodržovat mezi sebou odstupy, minimalizují předávání jakýchkoli předmětů mezi sebou.

Školní bufet bude sloužit pouze pro prodej potravin a výdej obědů, konzumace není v jeho prostorách povolena. Žáci se budou stravovat ve svých kmenových třídách.

 

PDF view

Předseda maturitní komise4. A, 4. B:

Mgr. Bc. Jiří Herda

Místopředseda maturitní komise:

Mgr. Radka Florianová

Předseda maturitní komise 4. PA:

Mgr. Hana Tesařová


Místopředseda maturitní komise:

Mgr. Alena Grigová

Třídní učitel 4. A, 4. PA:

Mgr. Andrea Nagyová


Třídní učitel 4. B:

Mgr. Olga Sedláčková

Zkoušející, přísedící:

ČJ (4. B) Mgr. Nagyová, Mgr. Vastlová
AJ (4. B) Bc. Kohoutová, Mgr. Nagyová
PR (4. A, 4. B) Mgr. Hájková, Mgr. Bc. Brada
Krim, BP (4. A, 4. B) Mgr. Václavová, Mgr. Hájková
STV (4. B) Bc. Gabriel, Ing. Knížková
PR, PA (4. PA) Mgr. Hájková, Mgr. Bc. Brada
SP, E/Ú (4. PA) Mgr. Hájková, Ing. Průcha CSc.

 • 6. 9. 2021 - praktická maturitní zkouška oboru:
  • Bezpečnostně právní činnost
 • 7. 9. 2021 – profilové ústní zkoušky oborů:
  • Bezpečnostně právní činnost
  • Veřejnosprávní činnost

Doklasifikace

Ekonomika – 23. 8. 2021 od 9. 00 h

Matematika, chemie – 23. 8. od 9.00 h

Komisionální zkoušky

Právo – 25. 8. 2021 od 11. 00 h

Německý jazyk – 26. 8. 2021 od 9.00 h

Bezpečnostní příprava – 27. 8. 2021 od 9. 00 h

Pokud se žák zkoušky nezúčastní, do tří dnů se neomluví a nedoloží lékařské potvrzení, je hodnocen nedostatečně.

Maturitní zkoušky budou probíhat v souladu s podmínkami ukončování vzdělávání ve středních školách vycházející z novelizované vyhlášky č. 177/2009 Sb. a v souladu s kritérii, které vyhlásil ředitel školy 29. 10. 2020.

Informace pro žáky hlásící se k opravnému termínu z profilových MZ

 • Po zpřístupnění projektu MATURITA PODZIM 2021 Cermatem žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce oficiální přihlášku, kterou vyplní a zašlou e-mailem zpět na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. do 23. 7. 2021. O zpřístupnění projektu bude škola informovat na webových stránkách nebo přes třídního učitele.
 • Žáci, kteří budou konat opravnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, odevzdají nejpozději do 30. 6. 2021 Mgr. Nagyové žákovský seznam literárních děl.

Informace pro žáky konající mimořádný termín SČMZ

 • Žáci, kteří si podali přihlášku k povinné zkoušce SČMZ v jarním zkušebním období 2021 a u této zkoušky neuspěli (neúspěšně vykonali DT), automaticky mají nárok na mimořádný termín DT 7. 7. – 9. 7. 2021. Tito žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce pozvánku. DT se budou konat na spádové škole. 19.7. budou zpřístupněny výsledky DT z mimořádného termínu. V případě neúspěšného výsledku DT si žáci podají předběžnou přihlášku k opravnému termínu SČMZ do 20. 7. 2021, kterou zašlou e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Interaktivní formulář zveřejní škola na webových stránkách a v Bakaláři.
 • Po zpřístupnění projektu MATURITA PODZIM 2021 Cermatem žáci obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce oficiální přihlášku, kterou vyplní a zašlou e-mailem zpět na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. do 23. 7. 2021.

Pravděpodobný termín zpřístupnění projektu 15. 7. 2021.

V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Florianovou na telefonu 722 903 619.

PDF view

Předání maturitních vysvědčení proběhne ve čtvrtek 17.6.2021 od 12:45 v učebně 4.B, testování žáků na přítomnost COVID-19 bude probíhat ve 12:15.

© 2023 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout