(verze k 01. 09. 2020)

 1. Používání roušek v prostorách školy není v tuto chvíli povinné (dle doporučení MŠMT), tento stav se však může v závislosti na aktuální situaci v regionu i škole samotné změnit. Proto bude mít každý žák i zaměstnanec školy vždy k dispozici dvě roušky a igelitový sáček pro jejich uschování - odložení. Nezbytností je i dostatek jednorázových papírových kapesníků a osobní dezinfekční prostředek na ruce.
 1. Ihned po vstupu do budovy si každý důkladně vydezinfikuje ruce.
 1. Dezinfekci rukou je nutné provádět i před každým delším kontaktem s předměty a vybavením, které používá více žáků (klávesnice, myši, tělocvičné nářadí, vybavení pro STV apod).
 1. Všechny osoby dodržují základní hygienické návyky, při kýchání je nezbytné zakrýt nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo celou paží. Papírové kapesníky je nutné po použití ihned vyhodit do koše.
 1. Žáci se budou k veškerému hygienickému vybavení (mýdla, dezinfekce, jednorázové ručníky) chovat šetrně a hospodárně. Porušení tohoto pravidla bude trestáno dle školního řádu.
 1. V době přestávek omezí žáci svůj pohyb na chodbách. Dle možností se budou snažit dodržovat mezi sebou odstupy, minimalizovat předávání jakýchkoli předmětů mezi sebou.
 1. Žákům bude umožněno konzumovat obědy i ve třídách, stoly u školního bufetu budou v době přestávek k dispozici za dodržování hygienických pravidel. K obědům budou vydávány jednorázové příbory pracovníkem kantýny. Před každým jídlem provede žák důkladnou dezinfekci rukou.
 1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou do budovy školy vpuštěny. Výjimkou budou jen alergická a chronická onemocnění, které je žák povinen doložit potvrzením praktického lékaře.
 1. Pokud jsou u žáka při pobytu ve škole nebo na školní akci zaznamenány příznaky infekčního onemocnění, je tento žák nebo skupina žáků umístěna do izolace (v případě jeho zletilosti opouští budovu okamžitě). Povinností zákonných zástupců je v co nejkratší možné době zajistit žákovo převzetí. Tento postup platí i pro sportovní soustředění v Malých Svatoňovicích, odvoz nezletilého žáky opět zajišťují bez zbytečného odkladu zákonní zástupci, u zletilého žáka může toto řešit i jiná blízká osoba.
 1. V případě vyhlášení karantény je žák povinen vzdělávat se distančním způsobem.

PDF view

10. 9. 2020 - praktická maturitní zkouška ze Speciální tělesné výchovy oborů:

- Bezpečnostně právní činnost

- Bezpečnostní služby

 

17. 9. – 18. 9. 2020 – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky oborů:

- Bezpečnostně právní činnost

- Veřejnosprávní činnost

- Bezpečnostní služby

Předseda maturitní komise 4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS:   Mgr. Bc. Jiří Herda

Místopředseda maturitní komise:                               Mgr. Alena Grigová

Třídní učitel:                                                             Mgr. Radka Florianová

Zkoušející, přísedící:

                                  

 • ČJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS) Mgr. Nagyová, Mgr. Vastlová
 • AJ (4. A, 4. PA, 4. B)            Bc. Schinabek, Bc. Kohoutová
 • NJ (4. PA, 4. B, 3. DIS)         Mgr. Grigová, Mgr. Žemličková
 • RJ (4. PA, 4. B, 3. DIS)         Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová
 • PR (4. A, 4. B, 3. DIS)          Mgr. Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Brada
 • Krim, BP (4. A, 4. B, 3. DIS) Mgr. Václavová, PhDr. Vlček
 • STV (4. A, 4. B, 3. DIS)        Bc. Gabriel, Mgr. et Mgr. Laštovka
 • PR, PA(4. PA)                     Mgr. Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Brada
 • SP, E/Ú (4. PA)                   Mgr. Bc. Brada, Ing. Průcha CSc.

Přihlašování k maturitní zkoušce podzim 2020 je možné u Mgr. Florianové v období 29. 6. - 3. 7.  a poté 22. 7. - 24. 7.

Termín je vždy nutné domluvit předem na telefoním čísle +420 722 903 619.

 • Doklasifikace budou probíhat dle rozpisu (v učebně dle domluvy s vyučujícím).
 • Požadavky k doklasifikacím budou konzultovány se zkoušejícím.
 • V případě absence žák (zák. zástupce) je povinen doručit škole ve lhůtě 3 dnů lékařské potvrzení s odůvodněním jeho neúčasti na doklasifikaci. V opačném případě bude žák hodnocen nedostatečně. Náhradní termín bude stanoven vyučujícím.
 • V jeden den je možné vykonat více doklasifikací.
 • Eknihovna2 / Bledschool (AJ, NJ, RJ) budou splněny do 20. 8. 2020.
 • 8. – 31. 8. – komisionální zkoušky

 

Termíny ústních zkoušek

24. 8. v 9. 00 h – Mgr. Bc. Brada – P, SP

24. 8. v 9. 00 h – Ing. Průcha CSc. – KS, E, ÚČ

24. 8. v 9. 00 h – Mgr. Florianová – M, TA

24. 8. v 11. 00 h – Mgr. Bc. Uxová – PA

24. 8. v 13. 00 h – Mgr. Zíbar – ICT

 

25. 8. v 9. 00 h – Bc. Jandl – M

25. 8. v 9. 00 h – Mgr. Grigová – Z, Nj

25. 8. v 9. 00 h – Mgr. Žemličková - Nj

25. 8. v 10. 00 h – Bc. Schinabek – AJ, KAJ

25. 8. v 10. 00 h – Bc. Kohoutová - AJ

Při vstupu do budovy  na konzultační  a třídnické hodiny žáci odevzdají  čestné prohlášení o neexistenci infekčního virového onemocnění, s sebou  2 roušky a sáček na jejich uložení, gumové latexové rukavice na výuku STV. Učitel žáky poučí o dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel.

Konzultační hodiny z STV

Od 9. 6. do 16. 6.  – konzultační hodiny z STV proběhnou v učebně STV. V případě účasti potvrdí žák svou osobní přítomnost do 4. 6. Bc. Gabrielovi na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 • 9. 6. – hodiny STV pro 1. A a 1. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 10. 6. - hodiny STV pro 2. A a 2. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 11. 6. - hodiny STV pro 3. A a 3. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 12. 6. - hodiny STV pro 1. A a 1. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 15. 6. - hodiny STV pro 2. A a 2. B od 8.00 h a od 10.00 h
 • 16. 6. - hodiny STV pro 3. A a 3. B od 8.00 h a od 10.00 h

Třídnické hodiny a konzultační hodiny z cizích jazyků  

Náplň třídnických hodin bude v kompetenci TU. Během těchto hodin si žáci vyklidí skříňky a odevzdají klíček třídnímu učiteli.

Konzultační hodiny z cizích jazyků budou určeny žákům k dokončení  BLDS (Eknihovna). Tito žáci se budou hlásit vyučujícím konkrétních cizích jazyků do 12. 6.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

18. 6. – třídnické hodiny od 8. 00 h

19. 6. – třídnické hodiny od 8. 00 h + konzultační hodiny z AJ, NJ, RJ od 10.00 h

22. 6. – třídnické hodiny od 8. 00 h + konzultační hodiny z AJ, NJ, RJ od 10.00 h, uzavření klasifikace

24. 6. – předávání maturitních vysvědčení

26. 6. – závěr školního roku,  předávání  ročníkových  vysvědčení po skupinách.

 • Při vstupu do budovy je nutné odevzdat čestné prohlášení o neexistujících příznacích virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem (ke stažení na webových stránkách školy).
 • Do budovy není povolen vstup cizím osobám (doprovázející osoba uchazeče o vzdělávání).
 • V budově školy je nutné dodržovat hygienická opatření (nošení roušek v celé budově školy, během celé přítomnosti ve škole využívání desinfekčních prostředků, pohybovat se v určených prostorách školy).

Písemná část přijímací zkoušky:

 • Po příchodu do budovy školy musí každý uchazeč použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat zasedací pořádek (jeden žák v lavici) během obou testů.
 • Žák z rizikových skupin zaujme místo nejdále od dveří, pokud možno u okna.
 • Dodržovat vzdálenost mezi uchazeči – 1.5 m
 • Užití roušky během písemné zkoušky  určuje zadavatel.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Praktická část přijímací zkoušky – fyzická zdatnost

 • Uchazeči jsou rozděleni do skupin max. po 15 členech, přičemž tato skupina  bude dále rozdělena do 3 podskupin za účelem konání jednotlivých disciplín.
 • V průběhu celé praktické části (fyzická zdatnost), bude dodržován rozestup nejméně 1.5 m.
 • Při plnění konkrétní disciplíny je umožněno žadateli sejmou roušku dle instrukcí pedagoga.
 • Vzhledem k nařízení MŠMT nemohou být využívány šatny a sprchy v budově školy – ve výjimečných případech bude poskytnut oddělený prostor k převlečení.

Další organizační pokyny budou předány při vstupu do budovy školy našimi pedagogy.

 • Při vstupu do budovy je nutné odevzdat čestné prohlášení o neexistujících příznacích virového onemocnění podepsané zletilým žákem (ke stažení na webových stránkách školy).
 • U praktické a didaktické části MZ není povolen vstup jiným osobám než žákům konající MZ.
 • V budově školy je nutné dodržovat hygienická opatření (nošení roušek v celé budově školy, během celého dne využívání desinfekčních prostředků, pohybovat se v určených prostorách školy).

Didaktické testy

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat zasedací pořádek (jeden žák v lavici).
 • Žák z rizikových skupin zaujme místo nejdále od dveří, pokud možno u okna.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 2 m.
 • Užití roušky během písemné práce určuje zadavatel.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Praktické zkoušky u oboru BPČ

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 2 m.
 • Užití roušky během praktické zkoušky u oboru BPČ určuje předseda maturitní komise.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • Jednorázové latexové rukavice.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Pro druhou část praktické zkoušky (modelová situace) bude k dispozici pouze jeden figurant z řad žáků.

Praktické zkoušky u oboru VSČ

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 2 m.
 • Užití roušky během praktické zkoušky u oboru VSČ určuje zadavatel.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Jednorázové latexové rukavice.

Ústní zkoušky

 • Po příchodu do budovy školy musí každý žák použít desinfekci na ruce, stejně tak je povinné ji používat v průběhu celého dne.
 • Dodržovat vzdálenost mezi žáky – nejméně 1.5
 • Užití roušky během ústní zkoušky určuje předseda zkušební maturitní komise.
 • S sebou vlastní psací potřeby.
 • 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Jednorázové latexové rukavice.

Pokyny k nepovinným konzultacím od 25. 5. do 26. 5. 2020 pro maturitní ročníky

 

Vzhledem k bezpečnostním nařízením vlády se budou konzultační hodiny konat v max. počtu 15 žáků ve skupině ve stanových třídách. 

Za povinnost žáka maturitních ročníků je nutnost kontaktovat vyučujícího daného maturitního předmětu, potvrdit emailem den a hodinu osobní účasti na konzultaci dle přiloženého rozvrhu a to nejpozději do pátku 22.5.2020 do 12hod.

 

 • Ing. Karel Průcha – předmět: ekonomika, účetnictví           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. et Mgr. Barbora Čechurová – právo                            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Radka Florianová – cvičení z matematiky                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Petr Gabriel – speciální tělesná výchova                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Alena Grigová – konver. z německého jazyku              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Andrea Nagyová – český jazyk                                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Olga Sedláčková -  konver. z ruského jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bc. Filip Schinabek – konver. z anglického jazyka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Jana Václavová – kriminalistika, bez. příprava              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Bc. Brada Jakub -  sociální politika                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bezpečnostní podmínky:

 • Při vstupu do budovy BPA odevzdat ve vrátnici školy podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zákonným  zástupcem nebo zletilým žákem (ke stažení na našich web. stránkách školy).
 • S sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení použitých roušek.
 • Povinnost nošení roušky v celé budově školy.
 • Šatny nejsou k dispozici z bezpečnostních důvodů.
 • Stravování nebude zajištěno.
 • Konzultace budou probíhat v předem stanovených učebnách.

Rozvrh konzultací 25. 5. 2020 - 26. 5. 2020

 

[MŠMT] Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020

PDF view

 

 

Jmenování zkušební maturitní komise pro školní rok 2019/2020 - jaro

 

Předseda maturitní komise 4. A, 4. B, 3. DIS:           Mgr. Bc. Jiří Herda

Místopředseda maturitní komise:                             Mgr. Olga Sedláčková

 

Předseda maturitní komise 4. PA:                            Ing. Jana Vašíčková

Místopředseda maturitní komise:                             Mgr. Alena Grigová

 

Třídní učitel 4. A, 4. PA:                                         Mgr. Radka Florianová

Třídní učitel 4. B:                                                   Mgr. Lukáš Mencl

Třídní učitel 3. DIS:                                                Mgr. Lukáš Mencl

 

Zkoušející, přísedící:

 • ČJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS)  Mgr. Nagyová, Mgr. Vastlová
 • AJ (4. A, 4. PA, 4. B)             Bc. Schinabek, Bc. Kohoutová
 • NJ (4. PA, 4. B, 3. DIS)          Mgr. Grigová, Mgr. Žemličková
 • RJ (4. A, 4. PA)                     Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová
 • PR (4. A, 4. B, 3. DIS)           Mgr. et Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Brada
 • Krim, BP (4. A, 4. B, 3. DIS)  Mgr. Václavová, PhDr. Vlček
 • STV (4. A, 4. B)                    Bc. Gabriel, p. Knížek
 • STV (3. DIS)                         p. Knížek, Bc. Gabriel
 • PR, PA (4. PA)                      Mgr. et Mgr. Čechurová, Mgr. Bc. Uxová
 • SP, E/Ú (4. PA)                     Mgr. Bc. Brada, Ing. Průcha CSc.

                                  

Hodnotitelé písemných praktických maturitních zkoušek z Právní administrativy a Účetnictví pro 4. PA: Ing. Průcha CSc., Mgr. Bc. Uxová

 

Dodatek ke jmenování  zkušební maturitní komise pro maturitní zkoušky jaro 2020

28.5. – 29.5.2020

Zkoušející, přísedící:        

STV (4. A, 4. B)                     Bc. Gabriel, Mgr. et Mgr. Václav Laštovka 

                                                   

10.6. – 11.6. 2020

Zkoušející, přísedící:

Krim, BP (4. A, 4. B)             Mgr. Václavová, Bc. Beníšek

 

16.6. 2020

Zkoušející, přísedící:

PR (4. A, 4. B)                     Mgr. et Mgr. Čechurová, Mgr. et Mgr. Václav Laštovka

 

Jmenování Jaro 2020            Dodatek k jmenování Jaro 2020

PDF view                         PDF view

                                                          

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola