Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 • Pro účast žáků nebo studentů na maturitní zkoušce (MZ), závěrečné zkoušce (ZZ), absolutoriu (ABS), členů zkušební komise i dalších osob platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. Tato skutečnost je stanovena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Testování pro účely maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria

 • Žák nebo student, člen zkušení komise i ostatní osoby musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní a závěrečné zkoušky má povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná.
 • —Pro jiné osoby tuto povinnost nemá, ale bude praktické se dohodnout se členy komise apod. na způsobu provedení testování ve škole nebo na způsobu doložení výsledku testu předem. Ve vztahu k veřejnosti však může škola požadovat vždy doložení výsledku testu z odběrového místa (nebo doložení náhradních způsobů splnění povinnosti) a nemusí jim testování poskytovat.
 • —Testování na onemocnění COVID-19 studentům VOŠ a žákům posledních ročníků konzervatoří má povinnost umožnit VOŠ nebo konzervatoř, v níž žák nebo student koná absolutorium.
 • —Pro členy zkušebních komisí, kteří jsou zároveň zaměstnanci dané školy, platí mimořádné opatření o testování zaměstnanců škol, a tedy povinnost školy testování zajistit. Pokud by zaměstnanec přicházel z home office, tak je potřeba pamatovat na jeho testování.
 • —V případě pozitivního výsledku testování musí ředitel školy aktuálně řešit se členem zkušební komise možnosti uskutečnění příslušné zkoušky, tj. přesunutí zkoušky do náhradního termínu, výměnu člena zkušební komise, nebo realizace zkoušení on-line formou v případě vyšších odborných škol.
 • —V případě onemocnění nebo pozitivního výsledku testování předsedy zkušební komise je tato situace řešena s místně příslušným Krajským úřadem (KÚ). Do doby jmenování nového předsedy zkušební komise KÚ zastupuje předsedu místopředseda, který byl jmenován ředitelem školy. U ostatních členů zkušební komise je náhrada za nemocného člena komise v kompetenci ředitele školy.
 • —V případě realizace praktické zkoušky na pracovišti zaměstnavatele má škola povinnost zajistit testování žáků a svých zaměstnanců. Toto testování může škola zajistit i prostřednictvím zaměstnavatele, na jehož pracovišti se zkouška koná. V takovém případě škola dodá zaměstnavateli preventivní testy.
 • —V případě, že má žák právo u zkoušky na přítomnost asistenta nebo tlumočníka, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako žák, jinak škola účast takové osoby na zkoušce neumožní.
 • —Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. V případě konání ostatních zkoušek může pozitivní výsledek testu sloužit k omluvení účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií  

— Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

 1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
 3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • —Je vhodné organizovat příchody tak, aby nemohlo docházet ke shlukování osob. Pro pohyb venku je nezbytné dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

V den konání zkoušky

 • —Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám, s výjimkou asistenta či tlumočníka a v případě ústní zkoušky maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria je umožněn vstup také osobám, které se v rámci zásady veřejnosti účastní ústní zkoušky. Všechny tyto osoby ale musí předložit negativní výsledek testu.
 • —Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

 • —Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci a další osoby mohou pohybovat.

V budově školy

Pro realizace všech zkoušek je doporučeno řídit se Manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 aktualizovaným MŠMT ke dni 6. dubna 2021 a rozeslaný školám.

Zejména je nutné:

 • —Dbát na průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 • —Aby všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosili v prostorách školy chirurgickou roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví1. V době přípravy této informace je povinný respirátor FFP2.
 • —Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit na školním pozemku, venku. Nesmí docházet ke kontaktu jednotlivých skupin žáků (platí zejména pro kolektivně konané zkoušky ve třídách).
 • —Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • —Zajistit ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.
 • —Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou jsou umístěny před vstupem i na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do laboratoří apod.
 • —Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
 • —Časté větrání je zásadním preventivním faktorem.
 • —Důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • —Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, by měla být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

Písemné zkoušky a didaktické testy  

 • —V průběhu písemné zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu1.
 • —Písemné zkoušky nebo didaktické testy probíhají obdobným způsobem organizace jako v předchozích letech.
 • —Maximální počet osob v učebně je 20.
 • —Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.
 • —Je vhodné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet odstup mezi žáky 1,5 m. Minimální odstup 1,5 m by měl být dodržen i v případě, že žáci konají elektronickou verzi písemné zkoušky.
 • —Každá třída je minimálně před a po bloku testů řádně vyvětrána.

Ústní zkoušky

 • —V průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu1
 • —V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák, případně asistent nebo tlumočník. Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby, nejvýše však do počtu 20 osob v učebně.
 • — Pro ústní zkoušky je doporučeno zachovat minimální rozestup 1,5 m.
 • —Prostor pro účast veřejnosti by měl být vymezen ve větším odstupu než 1,5 m, pokud je to možné.
 •  Při losování otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard.
 • —Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
 • —V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně.
 • —Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí. S tímto je nutné počítat při plánování časového rozpisu konání jednotlivých ústních zkoušek.

Praktické zkoušky

 • —Maximální počet osob ve skupině je 20.
 • —Při praktické zkoušce musí žáci a pedagogové používat ochranu ústa a nosu podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 1.

1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury

19. 4. 2021 od 8. 00 h

 

písemné maturitní práce z anglického a německého jazyka

20. 4. 2021 od 8. 00 h

Jmenování zkušební maturitní komise Jaro 2021

Předseda maturitní komise 4. A, 4. B, 3. DIS:

Mgr. Bc. Jiří Herda

 

Místopředseda maturitní komise:

Mgr. Radka Florianová

 

Předseda maturitní komise 4. PA:

Mgr. Hana Tesařová

 

Místopředseda maturitní komise:

Mgr. Alena Grigová

 

Třídní učitel 4. A, 4. PA:

Mgr. Andrea Nagyová

 

Třídní učitel 4. B:

Mgr. Olga Sedláčková

 

Třídní učitel 3. DIS:

Mgr. Olga Sedláčková

 

Zkoušející, přísedící:

                                   

 • ČJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Nagyová, Mgr. Vastlová
 • AJ (4. A, 4. PA, 4. B, 3. DIS) - Bc. Schinabek, Bc. Kohoutová
 • NJ (4. PA, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Grigová, Mgr. Žemličková
 • RJ (4. A, 4. PA) - Mgr. Sedláčková, Mgr. Menclová
 • PR (4. A, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Michaela Hájková, Mgr. Bc. Brada
 • Krim, BP (4. A, 4. B, 3. DIS) - Mgr. Václavová, Bc. Beníšek
 • STV (4. A, 4. B) - Bc. Gabriel, Mgr. et Mgr. Laštovka
 • PR, PA (4. PA) - Mgr. Michaela Hájková, Mgr. Bc. Uxová
 • SP, E/Ú (4. PA) - Mgr. Michaela Hájková, Ing. Průcha CSc.

 

Hodnotitel písemných prací z anglického jazyka

Bc. Schinabek

Hodnotitel písemných prací z německého jazyka

Mgr. Žemličková

Hodnotitel písemných prací z českého jazyka a literatury

Mgr. Nagyová

                                   

Hodnotitelé písemných praktických maturitních zkoušek z Právní administrativy a Účetnictví pro 4. PA:

Ing. Průcha CSc., Mgr. Bc. Uxová

 

Žádost o vykonání nepovinných maturitních zkoušek

ke stazeni 2

Informace k termínům Maturitních zkoušek

blizsi info

                                                           

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška.
 
Toto opatření se bude týkat všech žáků, kteří
 
 • byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021
 • konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č.135/2020Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci).

U těchto žáků, kteří nebudou konat písemnou práci, bude výsledná známka odrážet 100 % hodnocení ústní zkoušky, na rozdíl od žáků, kteří písemnou práci konat budou.

Platí pro všechny profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a pro všechny následující opravné a náhradní termíny.

 

Pro bližší informace k vyhlášeným termínům

blizsi info

PDF view

Dne 12.února 2021 proběhne již tradiční online festival středních škol Plzeňského kraje určený hlavně žákům 8. a 9. tříd základních škol, ale i jejich rodičům nebo pedagogům, jehož součástí bude i BPA Plzeň.
Opět budou návštěvníkům k dispozici online schůzky se zástupci škol a online kariérové poradenství.
Dále na webu mohou návštěvníci využít festivalovou kartu jako pomocníka při rozhodování a řadu užitečných materiálů v sekci Kariérové poradenství.
Na YouTube kanále Posviť si na budoucnost navíc najdou množství videí o středních školách a záznam živého vysílání z prvního festivalového dne, který se konal v listopadu.

Facebook event "Festivalový den"Facebook_event

Youtube kanál Posviť si na budoucnost youtube logo

webové stránky posviť si na budoucnost zarovka web

- Den otevřených dveří -  16. 11. 2023  13. 00 h - 16. 00 h. Informace o studijních oborech v 13. 00 h a v 15. 00 h, přijímací zkoušky nanečisto z fyzické zdatnosti pro obor BPČ v 14. 00 h .

- Den otevřených dveří -  16. 12. 2023  10. 00 h - 13.30 h. Informace o studijních oborech v 10. 00 h a v 12. 00 h, přijímací zkoušky nanečisto z fyzické zdatnosti pro obor BPČ v 11. 00 h.

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. prosince 2020 č. 1377

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. ¨

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

 1. škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 2. škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 3. žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 4. praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
 5. individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
 6. konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitní zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů.

Vážená studentko, studente

Na základě zákona č. 179/2006 (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Vám nabízíme složení zkoušky profesní kvalifikace strážný. Její úspěšné absolvování je oceněno certifikátem opravňující majitele vykonávat profesi bezpečnostního pracovníka – strážný v rámci EU.  Zkouška je komisionální a skládá se z:

a) písemného testu (obsahuje 30 otázek, kde 6 může být chybných) Test je nutná podmínka k připuštění k ústní zkoušce

b) ústní zkoušky, která má dvě části, teorii a praxi

Poplatek za zkoušku je 1000,-/ osobu. V případě zájmu o konzultace (cca 2 hod.) je příplatek za doškolení 500,-/ osobu.

Případní zájemci, kteří dovršili 18 let, se mohou přihlásit v sekretariátu školy. Na základě podaných přihlášek, bude vypsán termín a místo konzultací na zkoušku. Minimální počet uchazečů v kurzu je 8 osob.

S pozdravem   Ing. K. Průcha, CSc.

Č. t. 603287869, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 s účinností od 21. do 23. 12. 2020 (výňatek)

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

 1. zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020  do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol,  konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol  s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu  a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších  předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém  vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém  vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení  s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní  přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků  s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů …

 


Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády

 

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout