Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 2. března 2020 (osobně nebo poštou) do sekretariátu školy (adresa: Tylova 18, 301 00 Plzeň).

Na přijetí se podílí:

 • jednotná přijímací zkouška;

 • kondiční testy;

 • vysvědčení z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

 

Přihláška musí být na platném tiskopise pro daný školní rok, její náležitosti jsou:

 • jméno a příjmení uchazeče (popřípadě rodné příjmení);

 • místo narození;

 • státní příslušnost;

 • datum narození, rodné číslo;

 • adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, popřípadě datová schránka;

 • kontakt na uchazeče a zákonného zástupce (email, telefon);

 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření k přizpůsobení PŘ;

 • údaje o školách kam se uchazeč hlásí (pořadí škol neurčuje prioritu);

 • termíny PŘ;

 • datum, místo, podpis uchazeče;

 • datum narození a podpis zákonného zástupce;

 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání;

 • potvrzení ZŠ (razítko ZŠ) popřípadě ověřené kopie vysvědčení;

 • doklad o oprávněnosti pobytu POUZE u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona;

 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku mimo území ČR, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti vysvědčení vydaného školou mimo ČR nejpozději dne 2. 3. 2020;

 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky (cizinec) – nejpozději dne 2. 3. 2020.

 

V případě potřeby je možné s vyplněním pomoci osobně po předešlé domluvě.

Zápisový lístek ZŠ popřípadě krajský úřad vydá do 15. 3. 2020.

Termíny zkoušek jsou 14. 4. 2020 a 15. 4. 2020 JPZ a 17. 4. 2020 školní zkouška – fyzická zdatnost.

Výsledky JPZ (jednotné přijímací zkoušky) zpřístupní CERMAT do 28. 4. 2020 ředitelům středních škol.

Výsledky 1. kola PŘ zveřejníme 30. 4. 2020 v 10 hod. na webu školy (https://www.bpaplzen.cz/).

Uchazeč dodá zápisový lístek nejpozději dne 14. 5. 2020 (osobně, poštou).

Další Informace k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) naleznete na: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019

 

Obory:

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

- 1. kolo příjímacího řízení se koná v souladu s § 60c odstavec 1 z. č. 561/2004 Sb. z oboru Český jazyk Matematika.

- Součástí přijímacího řízení pro obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost je i kondiční test (člunkový běh 4x10 m, skok daleký z místa, shyby, gymnastická sestava, Jacíkův test).

- S přihláškou je nutné poslat i zdravotní dotazník.

 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

- 1. kolo příjímacího řízení se koná v souladu s § 60c odstavec 1 z. č. 561/2004 Sb. z oboru Český jazyk Matematika.

 

Jednotná příjimací zkouška CERMAT (online testy ZDARMA)

zkusebny testy

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola