Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března 2021 (osobně nebo poštou) do sekretariátu školy (adresa: Tylova 18, 301 00 Plzeň).

Přihláška ke studiu ke stazeni 2

Na přijetí se podílí:

 • jednotná přijímací zkouška;
 • kondiční fyzický test;
 • vysvědčení z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

 Přihláška musí být na platném tiskopise pro daný školní rok, její náležitosti jsou:

 • jméno a příjmení uchazeče (popřípadě rodné příjmení);
 • místo narození;
 • státní příslušnost;
 • datum narození, rodné číslo;
 • adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, popřípadě datová schránka;
 • kontakt na uchazeče a zákonného zástupce (email, telefon);
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření k přizpůsobení PŘ;
 • údaje o školách kam se uchazeč hlásí (pořadí škol neurčuje prioritu);
 • termíny PŘ;
 • datum, místo, podpis uchazeče;
 • datum narození a podpis zákonného zástupce;
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání;
 • potvrzení ZŠ (razítko ZŠ) popřípadě ověřené kopie vysvědčení;
 • doklad o oprávněnosti pobytu POUZE u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona;
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku mimo území ČR, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti vysvědčení vydaného školou mimo ČR nejpozději dne 3. 2021;
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky (cizinec) – nejpozději dne 3. 2021.

V případě potřeby je možné s vyplněním pomoci osobně po předešlé domluvě.

Zápisový lístek ZŠ popřípadě krajský úřad vydá do 30. 4. 2021.

Uchazeč dodá zápisový lístek nejpozději dne 4. 6. 2021 (osobně, poštou).

 

Termíny zkoušek

Termíny zkoušek jsou 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021 JPZ + školní zkouška – fyzická zdatnost.

Termíny náhradních zkoušek jsou 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021 JPZ + školní zkouška – fyzická zdatnost.

 

Výsledky zkoušek

první kolo

Výsledky JPZ (jednotné přijímací zkoušky) zpřístupní CERMAT 19. 5. 2021 ředitelům SŠ.

Výsledky 1. kola PŘ zveřejníme 21. 5. 2021 v 10 hod. na webu školy ( blizsi info odkaz bude zpřístupněn 21. 5.2021).

 

druhé kolo

Výsledky JPZ (jednotné přijímací zkoušky) zpřístupní CERMAT 14. 6. 2021 ředitelům SŠ.

 

Další Informace k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) naleznete na: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Obory:

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

- 1. kolo příjímacího řízení se koná v souladu s § 60c odstavec 1 z. č. 561/2004 Sb. z oboru Český jazyk Matematika.

- Součástí přijímacího řízení pro obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost je i kondiční test (člunkový běh 4x10 m, skok daleký z místa, shyby, gymnastická sestava, Jacíkův test).

- S přihláškou je nutné poslat i zdravotní dotazník.

 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

- 1. kolo příjímacího řízení se koná v souladu s § 60c odstavec 1 z. č. 561/2004 Sb. z oboru Český jazyk Matematika.

 

Jednotná příjímací zkouška CERMAT (online testy ZDARMA)

zkusebny testy

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola