Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitel Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola, se sídlem Tylova 18, 301 00 Plzeň se podle § 60 násl. zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01) a stanovuje jednotná kritéria, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijatých uchazečů takto:

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Uchazeči o denní studium oboru Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01) – musí splňovat zdravotní způsobilost pro daný obor. Přijímáni ke studiu budou uchazeči na základě kritérií stanovených ředitelem školy.

1. Splnění podmínek přijetí ke studiu a lékařská prohlídka

Žák předloží lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka pro studium oboru BPČ - vyplněný lékařský posudek BPA potvrzený lékařem (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke stažení na stránkách školy).

Ke stažení zde (školní a CERMAT):

PDF view           PDF view

DŮLEŽITÉ:

Na přihlášku je nutné čitelně uvést e-mail, telefonní číslo a ostatní osobní údaje. Komunikace ohledně přijímacího řízení bude probíhat přes výše uvedené komunikační cesty:

Dipsy – digitální přihlašovací systém – pro uchazeče přihlášené elektronickou cestou,

Česká pošta – pro uchazeče přihlášené výpisem nebo tiskopisem,

e-mail

2. Jednotná přijímací zkouška 

 • písemný test - Český jazyk a literatura
 • písemný test - Matematika a její aplikace

 

- první kolo přijímacího řízení se koná:

12. dubna 2024 (1. termín 1. kola)
15. dubna 2024 (2. termín 1. kola)

- náhradní termín se koná:

29. dubna 2024 - pro 1. termín 1. kola
30. dubna 2024 - pro 2. termín 1. kola                     

Osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (na základě jejich písemné žádosti). Úroveň českého jazyka bude ověřena pohovorem.

Cizinci podle Lex Ukrajina: – Opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-26560/2023-1

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce.

3. Školní přijímací zkouška

 – fyzický test zdatnosti

Termín konání 1. kola – 5. dubna a 19. dubna 2024

                                Náhradní termín – 26. dubna 2024

                                          Je složena z těchto kritérií:

a) průměr známek - za tři poslední klasifikační období základní školy

b) fyzické testy

c) jazykové certifikáty, diplomy (Aj, Nj, Rj) minimální úrovně B1 nebo diplomy prokazující dovednosti, dosažení konkrétního stupně dovednosti nebo úspěchu apod., pokud jsou v souladu se školním vzdělávacím programem. Medailové umístění na mistrovství ČR v bojovém nebo jiném sportu, které nejsou starší dvou let

Bodové hodnocení uchazečů

a) Za průměr známek - za tři poslední klasifikační období základní školy lze získat maximálně 15 bodů podle těchto kritérií hodnocení:

Uchazeč, který byl hodnocen z některého předmětu stupněm dostatečná, nedostatečná nebo nedodá jedno ze tří vysvědčení za poslední tři klasifikační období základní školy, bude hodnocen za průměr známek – 0 b.

Graf prumer UPD

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS COV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Uchazečům, kteří předloží hodnocení ze školního roku 2019/2020, bude v kritériích přijímacího řízení hodnoceno první pololetí tohoto roku a další dvě klasifikační období.

b) Za fyzické testy lze získat max. 5 × 6 bodů, maximálně tedy 30 bodů, podle těchto kritérií hodnocení:

tabulka fyzicke zdatnosti UPD 2

 

1) Člunkový běh 4 x 10m

 • uchazeč vybíhá z vysokého startu a obíhá metu ve vzdálenosti 10 m (obíháním opisuje nejprve osmičku, poté nulu)

 

2) Skok daleký z místa

 • uchazeč má 3 pokusy, přičemž se mu započítává nejlepší výkon s přesností na 5 cm

 

3) Hrazda doskočná

 • a) hoši – opakované shyby podhmatem
 • b) dívky – výdrž ve shybu podhmatem měřeno na sekundy

 

4) Gymnastická sestava

 • Stoj spatný – připažit, předpažit
 • Dřep – kotoul vpřed, vzad skrčmo
 • Odraz snožmo do vzporu ležmo – klik (2*), odrazem snožmo do dřepu, výskok do stoje spatného
 • Váha v předklonu (holubička)
 • Přemet stranou (hvězda) vpravo, vlevo
 • Stoj spatný

5) Dvouminutový vytrvalostně obratnostní test (Jacíkův test)

 • opakovaná změna poloh
 • uchazeč stojí ve stoji spatném
 • připažit
 • leh na břicho, připažit
 • vztyk, připažit
 • leh na záda, připažit
 • každé postavení = 1 bod

 

c) Certifikát jazykové školy (Aj, Nj, Rj) minimální úrovně B1, které nejsou starší tří let

    Reprezentace ČR v bojovém nebo jiném sportu (potvrzení sportovního svazu)

    Medailové umístění na mistrovství ČR v bojovém nebo jiném sportu, které nejsou starší

    dvou let – maximálně 5 bodů

 

Uchazeč může ze všech částí přijímací zkoušky získat maximálně 150 bodů. Z jednotné přijímací zkoušky z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace lze za každou zkoušku získat maximálně 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů.

Celkový počet přijímaných uchazečů do I. ročníku obou oboru je 50 žáků (Bezpečnostně právní činnost). Žák může být přijat pouze za předpokladu, že jeho celkový bodový zisk v přijímacím řízení je minimálně 75 bodů a zároveň minimální dosažený počet bodů z testu fyzické zdatnosti je 17 bodů.

 

O přijetí uchazeče rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky. V případě rovnosti bodů rozhoduje:

 • součet bodů JPZ (Čj, M)
 • výsledek testu fyzické zdatnosti
 • bodové hodnocení za průměr známek
 • bodové hodnocení za certifikáty a diplomy
 • preference obou oborů na školu (oba obory BPČ i VSČ)

Všichni uchazeči (zákonní zástupci uchazeče) mají právo se v souladu s ustanovením §36 ods. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, a to ve dnech 10. 5. 2024, 13. 5. 2024 a 14. 5. 2024 vždy od 8:00 do 10:00 hodin v ředitelně školy. 

 

PDF forma:

PDF view

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout