Pozvánka k přijímací zkoušce (JPZ) a testu fyzické zdatnosti

pro obor Bezpečnostně právní činnost  (68-42-M/01)

pro obor Veřejnosprávní činnost  (68-43-M/01)

Dostavte se k přijímacím zkouškám dne ……. 2021 do budovy školy – Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o. střední škola – Tylova 18, 301 00 Plzeň.

  1. 5. termín pro - první volba (SŠ)
  2. 5. termín pro - druhá volba (SŠ)

 

Časové rozvržení:

Začátek JPZ – 8:30 hod.

Test fyzické zdatnosti – ……… hod. (jen obor BPČ)

V den konání si žáci přinesou: sportovní oděv do tělocvičny (jen obor BPČ)

 

Průběh přijímacího řízení:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem v pořadí dle dosaženého bodového hodnocení, seznam bude uveřejněn dne 21. 5. 2021 pro řádný termín JPZ  (v 10 hod.) na webu školy https://www.bpaplzen.cz/clanky/184-vysledky-pr-21-22 a též vyvěšen na úřední desce v prvním patře v budově školy. Rozhodnutí o přijetí uchazeče se nezasílá poštou.

 

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu

Zákonní zástupci přijatých žáků musí odevzdat zápisový lístek v termínu  do 4. 6. 2021 v čase od 8:00 do 14:00 h (nejpozději  do 10  pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn) k rukám ředitele školy – Bezpečnostně právní akademie Plzeň, Tylova 18, 301 00 Plzeň. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Uchazeč, který uplatňuje uzpůsobení podmínek JPZ (vydané PPP), odevzdá v den konání JPZ informovaný souhlas zadavateli písemné zkoušky.

S písemným souhlasem zákonného zástupce může uchazeč opustit budovu školy mezi JPZ a testem fyzické zdatnosti.

Proti výsledku přijímacího řízení lze podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ředitele školy.

Konkrétní termíny a informace Vám budou zaslány.

 

Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2

Pohyb uchazečů, spojený s účastí na vykonání přijímací zkoušky, se řídí těmito podmínkami:

  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům (uchazečům), nikoliv doprovázejícím osobám bez příznaků onemocnění COVID-19.
  • Každý uchazeč musí předložit negativní výsledek na přítomnost (antigenu) SARS-CoV-2. – Informace k testování poskytne kmenová základní škola.
  • Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění, aktuální negativní test ………
  • Nikdo s příznaky s příznaky infekčního onemocnění dýchacích cest nebo jinými příznaky (zvýšená teplota, kašel, rýma……..) nesmí do školní budovy vstoupit.
  • Bezprostředně po vstupu do školní budovy využijí uchazeči dezinfekčního prostředku.
  • V prostorách školy je povinné nošení respirátoru.
  • Všichni uchazeči jsou povinni se řídit pokyny zaměstnanců školy.

PDF view

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola