Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

- negativní test a

- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 • Pro účast žáků nebo studentů na maturitní zkoušce (MZ), závěrečné zkoušce (ZZ), absolutoriu (ABS), členů zkušební komise i dalších osob platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. Tato skutečnost je stanovena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Testování pro účely maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria

 • Žák nebo student, člen zkušení komise i ostatní osoby musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní a závěrečné zkoušky má povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná.
 • —Pro jiné osoby tuto povinnost nemá, ale bude praktické se dohodnout se členy komise apod. na způsobu provedení testování ve škole nebo na způsobu doložení výsledku testu předem. Ve vztahu k veřejnosti však může škola požadovat vždy doložení výsledku testu z odběrového místa (nebo doložení náhradních způsobů splnění povinnosti) a nemusí jim testování poskytovat.
 • —Testování na onemocnění COVID-19 studentům VOŠ a žákům posledních ročníků konzervatoří má povinnost umožnit VOŠ nebo konzervatoř, v níž žák nebo student koná absolutorium.
 • —Pro členy zkušebních komisí, kteří jsou zároveň zaměstnanci dané školy, platí mimořádné opatření o testování zaměstnanců škol, a tedy povinnost školy testování zajistit. Pokud by zaměstnanec přicházel z home office, tak je potřeba pamatovat na jeho testování.
 • —V případě pozitivního výsledku testování musí ředitel školy aktuálně řešit se členem zkušební komise možnosti uskutečnění příslušné zkoušky, tj. přesunutí zkoušky do náhradního termínu, výměnu člena zkušební komise, nebo realizace zkoušení on-line formou v případě vyšších odborných škol.
 • —V případě onemocnění nebo pozitivního výsledku testování předsedy zkušební komise je tato situace řešena s místně příslušným Krajským úřadem (KÚ). Do doby jmenování nového předsedy zkušební komise KÚ zastupuje předsedu místopředseda, který byl jmenován ředitelem školy. U ostatních členů zkušební komise je náhrada za nemocného člena komise v kompetenci ředitele školy.
 • —V případě realizace praktické zkoušky na pracovišti zaměstnavatele má škola povinnost zajistit testování žáků a svých zaměstnanců. Toto testování může škola zajistit i prostřednictvím zaměstnavatele, na jehož pracovišti se zkouška koná. V takovém případě škola dodá zaměstnavateli preventivní testy.
 • —V případě, že má žák právo u zkoušky na přítomnost asistenta nebo tlumočníka, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako žák, jinak škola účast takové osoby na zkoušce neumožní.
 • —Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. V případě konání ostatních zkoušek může pozitivní výsledek testu sloužit k omluvení účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií  

— Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

 1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
 3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • —Je vhodné organizovat příchody tak, aby nemohlo docházet ke shlukování osob. Pro pohyb venku je nezbytné dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

V den konání zkoušky

 • —Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám, s výjimkou asistenta či tlumočníka a v případě ústní zkoušky maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria je umožněn vstup také osobám, které se v rámci zásady veřejnosti účastní ústní zkoušky. Všechny tyto osoby ale musí předložit negativní výsledek testu.
 • —Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

 • —Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci a další osoby mohou pohybovat.

V budově školy

Pro realizace všech zkoušek je doporučeno řídit se Manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 aktualizovaným MŠMT ke dni 6. dubna 2021 a rozeslaný školám.

Zejména je nutné:

 • —Dbát na průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 • —Aby všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosili v prostorách školy chirurgickou roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví1. V době přípravy této informace je povinný respirátor FFP2.
 • —Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit na školním pozemku, venku. Nesmí docházet ke kontaktu jednotlivých skupin žáků (platí zejména pro kolektivně konané zkoušky ve třídách).
 • —Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • —Zajistit ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.
 • —Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou jsou umístěny před vstupem i na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do laboratoří apod.
 • —Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
 • —Časté větrání je zásadním preventivním faktorem.
 • —Důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • —Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, by měla být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

Písemné zkoušky a didaktické testy  

 • —V průběhu písemné zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu1.
 • —Písemné zkoušky nebo didaktické testy probíhají obdobným způsobem organizace jako v předchozích letech.
 • —Maximální počet osob v učebně je 20.
 • —Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.
 • —Je vhodné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet odstup mezi žáky 1,5 m. Minimální odstup 1,5 m by měl být dodržen i v případě, že žáci konají elektronickou verzi písemné zkoušky.
 • —Každá třída je minimálně před a po bloku testů řádně vyvětrána.

Ústní zkoušky

 • —V průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu1
 • —V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák, případně asistent nebo tlumočník. Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby, nejvýše však do počtu 20 osob v učebně.
 • — Pro ústní zkoušky je doporučeno zachovat minimální rozestup 1,5 m.
 • —Prostor pro účast veřejnosti by měl být vymezen ve větším odstupu než 1,5 m, pokud je to možné.
 •  Při losování otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard.
 • —Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
 • —V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně.
 • —Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí. S tímto je nutné počítat při plánování časového rozpisu konání jednotlivých ústních zkoušek.

Praktické zkoušky

 • —Maximální počet osob ve skupině je 20.
 • —Při praktické zkoušce musí žáci a pedagogové používat ochranu ústa a nosu podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 1.

1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola