Střední školy, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů.

Zkoušky: Konat se mohou jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v jedné místnosti. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními (ke konání těchto zkoušek budou MŠMT připraveny další informace).

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od středy 25. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatořích,
  • žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů.
  •  Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.
  •  Na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování a praktickou přípravu mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.
  •  Praktické vyučování a praktická příprava nebude dočasně realizována, pokud to omezení na 20 žáků/studentů nebo pravidla pro příslušné provozy či činnosti v souladu se systémem PES aktuálně neumožňují.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání), s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu (např. obor vzdělání Bezpečnostně právní činnost, Gymnázium se sportovní přípravou, obory vzdělání konzervatoře a Předškolní a mimoškolní pedagogika).
  • Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají).

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE ŠKOLE (k 21. 09. 2020) jsou stále platná - https://www.bpaplzen.cz/aktuality/161-h-e-21-09-2020

V Plzni dne 20. 11. 2020

Mgr. Václav Laštovka

ředitel školy

PDF view

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola