Podle $ 22 odst. 3 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou povinni dokládat

důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování zákonní zástupci dítěte v souladu s podmínkami

stanovenými školním řádem. Omluvení nepřítomnosti žáka tedy provádí zpravidla zákonný

zástupce žáka, kdy zákon v ustanovení $ 50 odst. 1. ukládá doložit tyto důvody nejpozději

do tří kalendářních dnu od nepřítomnosti žáka (obdobně u zletilých studentu).

Zákon dále upravuje možnost uvolnění žáka z některých předmětů (rovněž na žádost

zákonného zástupce), přičemž uvolnění z předmětu tělesná výchova je podmíněno

lékařským vyjádřením.

 

MŠMT vydalo v roce 2014 Metodický pokyn 10 194/2002 - 14 k jednotnému postupu při

omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Článek II. výše uvedeného

metodického pokynu stanoví, že nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve

škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka (popřípadě

vychovatel domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v,

domově mládeže) a zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.

 

Základní a střední škola muže požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení

nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem

pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem

nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že

nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. Na dobu nepřítomnosti

žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, resp. praktického

lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci. Neboť zpětně

nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.

 

Cílem takové úpravy je zabránit negativním jevům v rodinném zázemí žáka, kdy by

zákonní zástupci neplnili své povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti a

zanedbával péči o jeho školní docházku (omlouvali jeho neodůvodněnou nepřítomnost).

Důvody nepřítomnosti žáka tedy nedokládá lékař. Stejně tak lékař neomlouvá jeho

nepřítomnost, avšak v odůvodněných případech je potvrzení lékaře součásti omluvenky,

kterou vystavuje zákonný zástupce.

© 2021 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola