Podle $ 22 odst. 3 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou povinni dokládat

důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování zákonní zástupci dítěte v souladu s podmínkami

stanovenými školním řádem. Omluvení nepřítomnosti žáka tedy provádí zpravidla zákonný

zástupce žáka, kdy zákon v ustanovení $ 50 odst. 1. ukládá doložit tyto důvody nejpozději

do tří kalendářních dnu od nepřítomnosti žáka (obdobně u zletilých studentu).

Zákon dále upravuje možnost uvolnění žáka z některých předmětů (rovněž na žádost

zákonného zástupce), přičemž uvolnění z předmětu tělesná výchova je podmíněno

lékařským vyjádřením.

 

MŠMT vydalo v roce 2014 Metodický pokyn 10 194/2002 - 14 k jednotnému postupu při

omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Článek II. výše uvedeného

metodického pokynu stanoví, že nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve

škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka (popřípadě

vychovatel domova mládeže, pokud jde o nezletilého žáka střední školy ubytovaného v,

domově mládeže) a zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.

 

Základní a střední škola muže požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení

nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem

pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem

nezletilého žáka nebo omluvenky vystavené zletilým žákem, a to pouze v případě, že

nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. Na dobu nepřítomnosti

žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, resp. praktického

lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci. Neboť zpětně

nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.

 

Cílem takové úpravy je zabránit negativním jevům v rodinném zázemí žáka, kdy by

zákonní zástupci neplnili své povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti a

zanedbával péči o jeho školní docházku (omlouvali jeho neodůvodněnou nepřítomnost).

Důvody nepřítomnosti žáka tedy nedokládá lékař. Stejně tak lékař neomlouvá jeho

nepřítomnost, avšak v odůvodněných případech je potvrzení lékaře součásti omluvenky,

kterou vystavuje zákonný zástupce.

© 2024 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Nezbytné
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nastavení cookies
OK
Marketingové
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Google
OK
Odmítnout