Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola, podle § 60 násl. zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) - zaměření: "Právní administrativa" a stanovuje jednotná kritéria, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijatých uchazečů takto:

  1. Splnění podmínek ukončení studia a lékařská prohlídka

  • Přijat může být uchazeč, který byl na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy hodnocen známkou z chování "velmi dobrý". Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka (dle oboru), které je součástí přihlášky ke studiu.
  1. Jednotná přijímací zkouška se skládá

  • z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
  • první kolo přijímacího řízení se koná:

          12. dubna 2021 (1. termín 1. kola)

          13. dubna 2021 (2. termín 1. kola)

  • náhradní termín se koná:

         12. května 2021 - pro 1. termín 1. kola

         13. května 2021 - pro 2. termín 1. kola

Osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (na základě jejich žádosti). Úroveň českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

  1. Školní přijímací zkouška

Je složena z těchto kritérií:

a) průměr známek - 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy

b) diplomy a certifikáty prokazující vědomosti nebo zájmy uchazeče, zejména

    v oblasti jazyků (certifikát jazykové školy – Aj, Nj, Rj minimální úrovně B1), sociální politiky

    nebo různých vědomostních olympiád, apod., pokud jsou v souladu se školním   

    vzdělávacím programem    

Za průměr známek - 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy lze získat maximálně 15 bodů podle těchto kritérií hodnocení:

 Graf prumer UPD

b) diplomy a certifikáty prokazující vědomosti nebo zájmy uchazeče, zejména v oblasti cizích

    jazyků (certifikát jazykové školy – Aj, Nj, Rj minimální úrovně B1), sociální politiky nebo  

    různých vědomostních olympiád, apod., které nejsou starší tří let - maximálně 5 bodů.

 

Uchazeč může ze všech částí přijímací zkoušky získat maximálně 120 bodů. Z jednotné přijímací zkoušky z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace lze za každou zkoušku získat maximálně 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů.

 Předpokládaný celkový počet přijímaných uchazečů do I. ročníku obou oborů je 60 (Bezpečnostně právní činnost + Veřejnosprávní činnost).

O pořadí přijatých uchazečů rozhodne výsledek přijímacího řízení.

 

 

Plzeň 15. ledna 2021

PDF view

 

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola