Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 

Ředitel Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola, podle § 60 násl. zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01) – zaměření: „Ochrana osob a majetku“ a stanovuje jednotná kritéria, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijatých uchazečů takto:

 1. Splnění podmínek ukončení studia a lékařská prohlídka

 • Přijat může být uchazeč, který byl v 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy hodnocen známkou z chování "velmi dobrý". Žák předloží lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka pro studium oboru BPČ (přihláška) + vyplněný zdravotní dotazník BPA viz příloha potvrzený lékařem.

 1. Jednotná přijímací zkouška 

 • z písemného testu ze vzdělávacího oboru - Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru - Matematika a její aplikace
 • první kolo přijímacího řízení se koná:

          12.dubna 2021 (1. termín 1. kola),

          13.dubna 2021 (2. termín 1. kola)

 • náhradní termín se koná:

          12. května 2020 - pro 1. termín 1. kola

          13. května 2020 - pro 2. termín 1. kola

Osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (na základě jejich žádosti). Úroveň českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

 1. Školní přijímací zkouška

Termín konání 1. kola:

 • první termín

     12. dubna 2021 po ukončení jednotné přijímací zkoušky

 • druhý (náhradní) termín
 1. dubna 2021 po ukončení jednotné přijímací zkoušky

náhradní termín se koná:

12. května 2021 - pro 1. termín 1. kola

13. května 2021 - pro 2. termín 1. kola

Je složena z těchto kritérií:

a) průměr známek - 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy

b) fyzických testů a

c) jazykové certifikáty (Aj, Nj, Rj) minimální úrovně B1 nebo diplomy prokazující dovednosti, dosažení konkrétního stupně dovednosti nebo úspěchu apod., pokud jsou v souladu se školním vzdělávacím programem. Medailové umístění na mistrovství ČR v bojovém nebo jiném sportu, které nejsou starší dvou let.

Bodové hodnocení uchazečů

a) Za průměr známek - 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy lze získat maximálně 15 bodů podle těchto kritérií hodnocení:

Graf prumer UPD

b) Za fyzické testy lze získat max. 5 × 6 bodů, maximálně tedy 30 bodů, podle těchto kritérií hodnocení:

tabulka fyzicke zdatnosti UPD 2

 

1) Člunkový běh 4 x 10m

 • uchazeč vybíhá z vysokého startu a obíhá metu ve vzdálenosti 10 m (obíháním opisuje nejprve osmičku, poté nulu)

 

2) Skok daleký z místa

 • uchazeč má 3 pokusy, přičemž se mu započítává nejlepší výkon s přesností na 5 cm

 

3) Hrazda doskočná

 • a) hoši – opakované shyby podhmatem
 • b) dívky – výdrž ve shybu podhmatem měřeno na sekundy

 

4) Gymnastická sestava

 • Stoj spatný – připažit, předpažit
 • Dřep – kotoul vpřed, vzad skrčmo
 • Odraz snožmo do vzporu ležmo – klik (2*), odrazem snožmo do dřepu, výskok do stoje spatného
 • Váha v předklonu (holubička)
 • Přemet stranou (hvězda) vpravo, vlevo
 • Stoj spatný

5) Dvouminutový vytrvalostně obratnostní test (Jacíkův test)

 • opakovaná změna poloh
 • uchazeč stojí ve stoji spatném
 • připažit
 • leh na břicho, připažit
 • vztyk, připažit
 • leh na záda, připažit
 • každé postavení = 1 bod

 

c) Certifikát jazykové školy (Aj, Nj, Rj) minimální úrovně B1, které nejsou starší tří let

    Reprezentace ČR v bojovém nebo jiném sportu (potvrzení sportovního svazu)

    Medailové umístění na mistrovství ČR v bojovém nebo jiném sportu, které nejsou starší

    dvou let – maximálně 5 bodů

 

Uchazeč může ze všech částí přijímací zkoušky získat maximálně 150 bodů. Z jednotné přijímací zkoušky z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace lze za každou zkoušku získat maximálně 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů.

 

Předpokládaný celkový počet přijímaných uchazečů do I. ročníku obou oborů je 60 (Bezpečnostně právní činnost + Veřejnosprávní činnost).

 

O přijetí uchazeče rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek testu fyzické zdatnosti.

 

Pokud bude počet přijatých přihlášek nižší nebo roven než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, vyhrazuje si ředitel školy právo rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o nekonání školní i jednotné přijímací zkoušky. 

 

 

Plzeň 6. ledna 2021

PDF view

© 2022 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola