Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola, podle § 60 násl. zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01) – zaměření: „Ochrana osob a majetku“ a stanovuje jednotná kritéria, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládaný počet přijatých uchazečů takto:

 1. Splnění podmínek ukončení studia a lékařská prohlídka

 • Přijat může být uchazeč, který byl na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy hodnocen známkou z chování "velmi dobrý". Uchazeč je povinnen dodat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka pro studium oboru BPČ (vyplněný zdravotní dotazník BPA viz příloha včetně vyplněné přihlášky ke studiu potvrzené lékařem).
 1. Jednotná přijímací zkouška 

 • z písemného testu ze vzdělávacího oboru - Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru - Matematika a její aplikace
 • první kolo přijímacího řízení se koná:

          14.dubna 2020 (1. termín 1. kola),

          15.dubna 2020 (2. termín 1. kola)

 • náhradní termín se koná:

          (13. května 2020 - pro 1. termín 1. kola)

          (14. května 2020 - pro 2. termín 1. kola)

Osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (na základě jejich žádosti). Úroveň českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

 1. Školní přijímací zkouška

Termín konání 1. kola:

 • první termín

     17. dubna 2020 od 09:00 hodin

 • druhý (náhradní) termín

     24.dubna 2020 od 09:00 hodin

Je složena z těchto kritérií:

a) průměr známek - 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy

b) fyzických testů a

c) jazykové certifikáty (Aj, Nj, Rj) minimální úrovně B1 nebo diplomy prokazující dovednosti, dosažení konkrétního stupně dovednosti nebo úspěchu apod., pokud jsou v souladu se školním vzdělávacím programem. Medailové umístění na mistrovství ČR v bojovém nebo jiném sportu, které nejsou starší dvou let.

Bodové hodnocení uchazečů

a) Za průměr známek - 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy lze získat maximálně 15 bodů podle těchto kritérií hodnocení:

Graf prumer UPD

b) Za fyzické testy lze získat max. 5 × 6 bodů, maximálně tedy 30 bodů, podle těchto kritérií hodnocení:

tabulka fyzicke zdatnosti UPD 2

 

1) Člunkový běh 4 x 10m

 • uchazeč vybíhá z vysokého startu a obíhá metu ve vzdálenosti 10 m (obíháním opisuje nejprve osmičku, poté nulu)

 

2) Skok daleký z místa

 • uchazeč má 3 pokusy, přičemž se mu započítává nejlepší výkon s přesností na 5 cm

 

3) Hrazda doskočná

 • a) hoši – opakované shyby podhmatem
 • b) dívky – výdrž ve shybu podhmatem měřeno na sekundy

 

4) Gymnastická sestava

 • Stoj spatný – připažit, předpažit
 • Dřep – kotoul vpřed, vzad skrčmo
 • Odraz snožmo do vzporu ležmo – klik (2*), odrazem snožmo do dřepu, výskok do stoje spatného
 • Váha v předklonu (holubička)
 • Přemet stranou (hvězda) vpravo, vlevo
 • Stoj spatný

5) Dvouminutový vytrvalostně obratnostní test (Jacíkův test)

 • opakovaná změna poloh
 • uchazeč stojí ve stoji spatném
 • připažit
 • leh na břicho, připažit
 • vztyk, připažit
 • leh na záda, připažit
 • každé postavení = 1 bod

 

c) Certifikát jazykové školy (Aj, Nj, Rj) minimální úrovně B1, které nejsou starší tří let

    Reprezentace ČR v bojovém nebo jiném sportu (potvrzení sportovního svazu)

    Medailové umístění na mistrovství ČR v bojovém nebo jiném sportu, které nejsou starší

    dvou let – maximálně 5 bodů

 

Uchazeč může ze všech částí přijímací zkoušky získat maximálně 150 bodů. Z jednotné přijímací zkoušky z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace lze za každou zkoušku získat maximálně 50 bodů, celkem tedy maximálně 100 bodů.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do I. ročníku obou oborů je 60 (BPČ, VSČ).

O pořadí přijatých uchazečů rozhodne výsledek přijímacího řízení.

 

Plzeň 15. ledna 2020

PDF view

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola