Termíny praktických a ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky

28.5. – 29. 5. 2020 - praktická maturitní zkouška ze Speciální tělesné výchovy oboru:

 • Bezpečnostně právní činnost

 

29.5. 2020 – praktická písemná maturitní zkouška oboru:

 • Veřejnosprávní činnost

 

9. 6. – 16. 6. 2020 – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky oborů:

 • Bezpečnostně právní činnost
 • Veřejnosprávní činnost

 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky školního roku 2019/2020

 

 1.  Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.
 2.  V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také části zkoušky.
 3.  Pokud se zkouška skládá z více částí, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykonal všechny části dané zkoušky.
 4.  Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
 1. 1 – výborný
 2. 2 - chvalitebný
 3. 3 – dobrý
 4. 4 – dostatečný
 5. 5 – nedostatečný

Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)“.

 1.  Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal.
 2.  Žák vykoná zkoušku nebo její část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v odstavci 4 písm. a) až d).
 3.  Při nejasném výsledku (hodnocení) zkoušky nebo její části hlasuje zkušební maturitní komise o konečném klasifikačním stupni.

© 2020 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola